نظرسنجی مشتریان

کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
فرآیند پشتیبانی را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
چه میزان از محصول خریداری شده رضایت دارید؟(ضروری)